• ภาษาไทย
  • English

International Schools Association of Thailand

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

พันธกิจ

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์รวมการศึกษานานาชาติในประเทศไทย และเป็นผู้แทนโรงเรียนสมาชิก ในการดำเนินงานในสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานานาชาติทั้งมวล โดยให้บริการแก่สมาชิก และเพิ่มขีดขั้นศักยภาพ โรงเรียนสมาชิก ด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา การเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานจัดการศึกษานานาชาติในประเทศไทย

ภาระหน้าที่หลัก

  • ส่งเสริมข้อกำหนดด้านจริยธรรมของสมาคมฯ ในหมู่โรงเรียนสมาชิก
  • สนับสนุนการสื่อสาร และความร่วมมือในหมู่โรงเรียนสมาชิก
  • ส่งเสริมชื่อเสียง และเกียรติภูมิของโรงเรียนสมาชิกให้เป็นที่ประจักษ์
  • สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายสำหรับโรงเรียนสมาชิก
  • สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานของภาครัฐ ตามความเห็นชอบ และมติของสมาคมฯ

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2537 โดยในยุคนั้น มีสมาชิกเพียง 5 โรงเรียนเท่านั้น และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ จากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน จำนวนสมาชิกได้เติบโต จนขณะนี้มีสมาชิกถึง 120 โรงเรียน แต่สมาคมฯ ก็ยังคงทำหน้าที่หลัก ในการประสานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆของภาครัฐ และเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ และยิ่งไปกว่านั้น สมาคมฯ ยังมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อโรงเรียนนานาชาติในหมู่สมาชิก แต่ยังเอื้อประโยชน์สู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวมอีกด้วย

คุณภาพการจัดการศึกษานานาชาติ ของโรงเรียนสมาชิกของสมาคมฯ เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับโดยองค์กรต่างประเทศ ที่มีภารกิจในการประเมิน และประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติในระดับสากล อาทิเช่น Western Association of Schools and Colleges (WASC), the New England Association of Schools and Colleges (NEASC), the Council of International Schools (CIS) และ CfBT Education Trust

สมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย มีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการของครอบครัว และผู้เรียน ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก นับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษา โดยมีโรงเรียนนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนตามระบบอเมริกัน โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) และ หลักสูตรชาติอื่นๆ อาทิ เกาหลี แคนาดา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความถนัด ทั้งทางด้านกีฬา ศิลปกรรมทุกแขนง และการออกแบบเทคโนโลยี ฯลฯ มีขนาด และที่ตั้งโรงเรียนที่แตกต่างกัน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และมีผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นที่ประจักษ์ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

กรรมการของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนสมาชิก เพื่อธำรงค์รักษา และยกระดับ มาตรฐานการศึกษานานานชาติในประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาการ และวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา และดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ด้วยจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังเป็นตัวแทนโรงเรียนสมาชิก ในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจราการค้าระหว่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สมาคมฯ จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อโรงเรียนสมาชิกได้รับรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี มาแล้วหลายโรงเรียน

Thai