Rules & Regulations

กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
การออกหนังสืออนุุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 327/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
CONTACT US